Оцінка стану і можливостей забезпечення добробуту населення в Україні на основі стандартів розвинених країн

  • О. О. Tymoshenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: доходи, інституційні одиниці, структура, тенденції, соціальні стандарти, порівняння, деструкції, перспективи

Анотація

Розкрито негативи соціальної політики в частині формування доходу різних верств населення. Акцентовано увагу на зорієнтованості державних інституцій на підтримці незахищених верств населення й залишені поза розглядом проблеми активізації населення щодо самозабезпечення потреб. Доведено, що політика підтримання бідності, як штучно створена, гальмує економічне зростання й соціальний поступ. Розглянуто й оцінено результати розподілу доходів між інституційними одиницями згідно з прийнятою політикою соціалізації. Обґрунтовано заходи щодо надання суспільній динаміці керованого характеру.

Посилання

Лібанова, Е. М. Гуманізм, суспільна інтеграція та соціальний розвиток [Текст] / Е. М. Лібанова // Демографія та соціальна політика. – 2010. – № 2 (14). – С. 3–15.

Якубенко, В. Деякі проблеми розбудови соціальної держави [Електронний ресурс] / В. Якубенко // Вісн. Хмельн. ін.-ту регіон. управління і права. – 2013. – Режим доступу: www.univer.km.ua/visnyk/218.pdf. – Заголовок з екрана.

Намчук, В. Моделі соціальної держави: вибір для України [Електронний ресурс] / В. Намчук // Публ. управління. – 2013. – С. 44–50. – Режим доступу: www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-2/doc/1/07.pdf. – Заголовок з екрана.

Каховська, О. В. Соціальність і її забезпечення в транзитивній економіці: теорія, оцінка, механізм регулювання: монографія [Текст] / О. В. Каховська. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – 348 c.

Попова, Т. Л. Рівень та якість життя населення України як показник дієвості державної соціальної політики [Електронний ресурс] / Т. Л. Попова. – Режим доступу: www.academy.gov.ua/ej13/txts/Popova.pdf. – Заголовок з екрана.

Дражниця, С. А. Добробут населення України: проблеми та шляхи вирішення [Текст] / С. А. Дражниця // Університет. наук. записки. – 2013. – № 2(46). – С.303–309.

Зайченко, А. Имущественное неравенство [Текст] / А. Зайченко // Аргументы и факты. – 1989. – № 27. – 24 с.

Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) [Текст]. Ін-т економ. прогнозування; за ред. В. М. Гейця. – К.: Логос, 1999. – 498 с.

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку [Текст] / за ред. В. М. Гейця. – К.: Ін-т економ. прогнозування НАН України; Фенікс, 2003. – 1008 с.

Статистична інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua. – Заголовок з екрана.

Крупа, В. Р. Удосконалення теоретико-методологічних підходів до встановлення державних соціальних стандартів в Україні [Електронний ресурс] / В.Р. Крупа // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2013. – №12. – Режим доступу: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2621. – Заголовок з екрана.

Взаємозв’язок конкурентоспроможності та ефективності вітчизняного ринку праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //www. expert.fpsu.org.ua/index. php?option=com_content&view=article&id=160&catid=2&itemig=0. – Заголовок з екрана.

Политика доходов и качество жизни населения [Текст] / под ред. Н. А. Горелова. – СПб.: Питер, 2003. – 653 с.

Статистична інформація Мінфін України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. – Заголовок з екрана.

Жуковська, А. Ю. Соціальні стандарти у сфері доходів населення та проблематика їх запровадження в Україні [Текст] / А. Ю. Жуковська // Акт. пробл. економіки. – 2009. – №11(101). – С.181–189.

Норд, Г. Л. Порівняльний аналіз функціонування багаторівневих систем пенсійного забезпечення в країнах ЄС та можливості їх запровадження в Україні [Текст] / Г. Л. Норд, К. П. Черенок // Наук. праці. Економіка. Вид. ЧДУ ім. П. Могили. – 2010. – Т.126. – Вип.113. – С.47–53.

Ткаченко, Л. Г. Конкурентні межі зростання оплати праці в Україні [Текст] / Л. Г.Ткаченко // Демографія та соц. економіка. – 2008. – № 2. – С.115–124.

Євростат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec. europa.eu/14_public/8_27052013_AP-EN.pdf. – Заголовок з екрана.

Балаева, Т. Треть украинцев не смогла оплатить комуналку [Електронний ресурс] / Т. Балаева // Вести-бизнес. – Режим доступа: http://business.vesti-ukr.com/85067-kazhdyj-tretij-ukrainec-ne-platit-za-kommunalku. – Заголовок с экрана.

Національна економіка [Текст]: підручник. – К.: Каравела, 2008. – 416 с.

Маслова, О. И. О проблеме воспроизводства основных фондов и «инвестиционной составляющей» в цене [Текст] / О. И. Маслова // Вестн. МГУ. – 2007. – № 2. – С. 41–53.

Опубліковано
2016-02-01