Зовнішня торгівля України з Європейським союзом: стан, структура, перспективи

  • Iryna O. Steblianko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара http://orcid.org/0000-0001-8103-1404
Ключові слова: зовнішня торгівля, Україна, Європейський союз, стан, структура, перспективи

Анотація

Установлено закономірності динаміки показників обсягів зовнішньої торгівлі України з ЄС, пов’язані зі стійкою тенденцію до зростання, за винятком періодів фінансових криз, однією із ознак яких в інституціональних вітчизняних умовах є скорочення експорту і імпорту. Ідентифіковано основні країни-партнери України, товарну структуру експорту та імпорту, наведено оцінку її раціональності. Проаналізовано динаміку сальдо торговельного балансу України та його стан. Визначено підходи до встановлення тарифних квот, дано оцінку рівня  їх застосування та стримуючих факторів. На основі кількісних показників  виявлено  позитивні та негативні для України структурні зрушення у зовнішній торгівлі з ЄС. Визначено перспективи трансформації експортно-імпортних операцій України.

Посилання

Симонова, Г. Д. Визначення місця митної вартості товарів у системі державного регулювання зовнішньої торгівлі товарами [Текст] / Г. Д. Симонова, Г. О. Хабло // Вісн. Академії митної служби України. Сер. Економіка. – 2010. – № 1. – С. 129-134.

Омельченко, А. В. Гармонізація зовнішньоекономічного законодавства України із вимогами світової організації торгівлі (організаційно-правові засади) [Текст] / А.В.Омельченко // Актуальні пробл. держави і права. – 2011. – Вип. 60. – С. 366-372.

Яловий, К. В. Система зумовлених захисних заходів в сфері зовнішньої торгівлі у нормативно-правових актах ЄС та СОТ [Текст] / К.В.Яловий // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2010. – № 17. – С.559-570.

Яловий, К. В. Регулювання Європейським союзом та Світовою організацією торгівлі захисних заходів у сфері зовнішньої торгівлі [Текст] / К.В. Яловий // Юрид. наука і практика. – 2011. – № 1. – С. 31-37.

Хахлюк, А. Удосконалення структури вітчизняного експорту як фактор збільшення зовнішньої торгівлі України [Текст] / А. Хахлюк, С.Мариніна // Дослідж. міжнар. економіки. – 2011. – Вип. 4. – С. 17-28.

Івашина, О. Ф. Зовнішня торгівля як чинник розширеного відтворення [Текст] / О.Ф.Івашина // Екон. вісн. ун-ту. – 2013. – Вип. 21(1). – С. 105–111.

Грицюк, І. В. Активізація зовнішньої торгівлі України шляхом підвищення експортного потенціалу [Текст] / І. В. Грицюк // Управління розвитком. – 2013. – № 13. – С. 131–133.

Чириченко, Ю. В. Зовнішня торгівля послугами: глобальна емерджентність [Текст] / Ю. В. Чириченко // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2013. – № 1. – С. 64-69.

Шовкун, І. А. Високотехнологічні послуги у зовнішній торгівлі: світовий досвід та українські реалії [Текст] / І. А. Шовкун // Економіка України. – 2013. – № 9. – С. 47-72.

Мельник, Т. М. Зовнішня торгівля високотехнологічними товарами: інституціональний вимір / Т. М. Мельник, О. В. Зубко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 181-190.

Dzyad, O. V. The Structural Imbalances of Ukrainian Foreign Trade of Goods in the Сontext of Formation of the FTA with the EU [Text] / O. V. Dzyad // Dnipropetrovsk University Journal. – Series: World Economy and International Economic Relations. Special issue 4 (2). – 2012. – Vol.2 (№ 10/2). – P. 87-96.

Стеблянко, І. О. Євроінтеграційні прагнення України: проблеми та (соціальні) перспективи [Текст] / І. О. Стеблянко // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 2014. – Т.22, Вип. 6. – С. 85-93.

Красніков, Д. А. Розвиток експорту та збереження високого рівня протекціонізму: досвід Туреччини в контексті формування зовнішньоторговельної політики України [Текст] / Д.А. Красніков, Н.О.Краснікова // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 2014. – Т. 22, Вип. 6. – С. 16-22.

Географічна структура експорту-імпорту послуг (1996-2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. – Заголовок з екрана.

Зовнішня торгівля з країнами ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208333. – Заголовок з екрана.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Міжнародний документ від 27.06.2014 {Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014} [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/984_011. – Заголовок з екрана.

Мовчан, В. Тарифні квоти ЄС на імпорт з України. Аналітична записка [Електронний ресурс] / В. Мовчан, І. Коссе, Р. Джуччі. – Берлін / Київ, червень 2015 р. – Режим доступу: http://www.beratergruppe-ukraine.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/ PB_06_2015_ukr.pdf. – Заголовок з екрана.

Опубліковано
2016-02-02