Університети в глобальній економіці: режим конкуренції за знання

  • D. O. Ilnytskyy Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Ключові слова: університет, інтелектуальний капітал, економіка знань, глобальна конкуренція, науково-освітній простір, конкуперація, креативність

Анотація

Розглянуто університети як провідні постачальники інтелектуального капіталу, які в розвинених країнах посідають місце рівноправного партнера серед інституцій, що забезпечують соціально-економічний розвиток. Ідентифіковано ключові освітньо-знаннєві рушійні чинники інноваційних систем. Визначено, що університети світо­вого класу є підприємницькими та мають надавати студентам і такі компетенції, як креативність та підприємництво, функціонуючи в глобальному науково-освітньому просторі в режимі конкуперації та конкуренції за знання.

Посилання

Антонюк, Л. Л. Концепції міжнародної конкурентоспроможності університетів [Електронний ресурс] / Л. Л. Антонюк, В. І. Сацик. – Режим доступу: http://meim.kneu.edu.ua/get_file.php?id=2292. – Заголовок з екрана.

БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchBul. – Заголовок з екрана.

Дзяд, О. В. Інфраструктура інноваційного розвитку в економіці знань: теоретичні засади визначення [Електронний ресурс] / О. В. Дзяд. – 2011. – 7 с. – Режим доступу: http://www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/file/Збірник/2011-1/Дзяд.pdf. – Заголовок з екрана.

Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні [Текст]: монографія /А. Ф. Павленко [та ін.]; за заг. ред. А. Ф. Павленка та Л. Л. Антонюк. – К. : КНЕУ, 2014.– 550 с.

Ільницький, Д. О. Глобальна конкуренція в науково-освітньому просторі: креативність [Текст] / Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Херсон, 10–11 жовт. 2014р.) / Д. О. Ільницький; ред. кол. К. С. Шапошніков [та ін.]: у 2 ч. – Херсон: Гельвентика, 2014. – Ч.1. – С. 33–37.

Ільницький, Д. О. Конкуперація в глобальному науково-освітньому просторі [Текст] / Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія : зб. тез доп. (18 груд. 2014 р., м. Київ) / Д. О. Ільницький ; за заг. ред. М. А. Кулініча, Н.О.Татаренко, В. Г. Ціватого. – К. : ДАУ при МЗС України, 2014.– С. 65–66.

Константюк, Н. І. Основні засади підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України в умовах формування глобальної економіки [Текст] / Н.І.Константюк // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3[20]. – С. 26–28.

Кузьменко, О. М. Місія та завдання дослідницьких університетів та університетів світового класу [Текст] / О. М. Кузьменко // Освітологічний дискурс. – 2014. – № 4 (8). – С. 179–190.

Курбатов, C. Університет світового класу як матеріалізація ідеї елітного навчального закладу ХХІ сторіччя [Текст] / C. Курбатов // Теорія і практика управління соц. системами. – 2011. – № 3. – С. 11–18.

Лук’яненко, Д. Г. Віртуалізація економіки та трансформація глобального конкурентного простору [Текст] / Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія : зб. тез доп. (18 груд. 2014 р., м. Київ) / Д. Г. Лук’яненко; за заг. ред. М. А. Кулініча, Н.О.Татаренко, В. Г. Ціватого. – К. : ДАУ при МЗС України, 2014. – С. 6–9.

Лук’яненко, Д. Г. Інтелектуальний фактор глобалізації [Електронний ресурс] / Д. Г. Лук’яненко // Стратегія розвитку України. – 2014. – № 1. – С. 10–14. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/ viewFile/7120/7965. – Заголовок з екрана.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2013 році / Держ. служба статистики України : стат. зб. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ kat_u/2014/zb/09/ zb_nayk_13.zip. – Заголовок з екрана.

Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України. Поточна статистика. Всього зареєстровано охоронних документів на об’єкти промислової власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sips.gov.ua/ ua/vsjogo8. – Заголовок з екрана.

Рейтинг прозорості національних ВНЗ. Центр дослідження суспільства. – К., лют. 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cedos.org.ua/system/attachments/ files/000/000/035/original/zvit.pdf?1394040016. – Заголовок з екрана.

Самойленко, А. О. Теоретико-методологічні аспекти інтелектуалізації міжнародного руху людських ресурсів у глобальній економіці [Текст] / А. О. Самойленко // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Світове господарство і міжнар. ек. відносини. – 2014. – Вип. 6. – С. 72–79.

Сахненко, О. І. Економіка знань: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні [Текст] / О. І. Сахненко // Інноваційна економіка. – 2013.– № 7 [45]. – С. 57–59.

Ясинська, Н. А. Еволюція університету в сучасному аспекті управління [Текст] / Н. А. Ясинська // Вісн. нац. ун-ту «Львів. політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 776. – С. 432–442.

An Act To close the achievement gap with accountability, flexibility, and choice, so that no child is left behind. Public Law 107 110. – Jan. 8. – 2002 [Electronic resourсe]. – Access mode: http://www2.ed.gov/policy/ elsec/leg/esea02/107-110.pdf. – Title from the screen.

Changing Modes: New knowledge production and its implications for higher education in South Africa [Text] / Andre Kraak (ed). – HSRC Press, 2000. – 199 p.

Chesbrough, H. W. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology [Text] / H. W. Chesbrough. – Harvard University Press : Boston, Massachusetts, 2005. – 272 p.

Christinidis, G. Knowledge, Education, and Citizenship in a Pre- and Post-National Age [Text] / G. Christinidis, H. Ellis // Journal of Knowledge Economy. – 2013. – № 4. – Р.63–82.

Cominelli, F. Intangible cultural heritage: Safeguarding for creativity [Text] / F.Comi-nelli, X.Greffe // City, Culture and Society. – 2012. – № 3. – Р. 245–250.

Cortese, A. D. The critical role of higher education in creating a sustainable future. Planning for Higher Education [Text] / A. D. Cortese. – 2003. – № 31 (3). – Р. 15–22.

Dong, Q. Knowledge Engineering, Intellectual Capital of Creative Industry Park Based on Multi-objective Decision-Making and Entropy Methods [Text] / Q. Dong, C. Gao // Systems Engineering Procedia. – 2012. – № 3. – Р. 326–332.

Etzkowitz, H. The Dynamics of Innovation: From National Systems and ’Mode 2’ to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations [Text] / H. Etzkowitz, L. Leydesdorff // Research Policy. – 2000. – № 29 (2).– P. 109–123.

Garcia, B. C. Network-based innovation systems: A capital base for the Monterrey city-region, Mexico [Text] / B. Garcia, D. Chavez // Expert Systems with Applications. – 2014. – № 41. – Р. 5636–5646.

Gibbons, M. The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies [Text] / M. Gibbons, C. Limoges, H. Nowotny, S.Schawartzman, P. Scott, M. Trow // Sage Publications, Thousand Oaks, CA. – 1994. – 16 p.

Granovetter, M. S. The strength of weak ties [Text] // American Newspaper of Sociology. 1973. – Vol. 78, Issue 6. –Р. 1360–1380.

Habersam, M. Knowledge balance sheets in Austrian universities: The implementation, use, and re-shaping of measurement and management practices [Text] / M. Habersam, M. Piber, M. Skoog // Critical Perspectives on Accounting. – 2013. – № 24. – Р. 319–337.

Heng, L. H. Fourth Pillar in the Transformation of Production Economy to Knowledge Economy [Text] / L. H. Heng, N. F. M. Othman, A. M. Rasli, M. J. Iqbald // Procedia – Social and Behavioral SciencesAsia Pacific Business Innovation and Technology Management, Pattaya, Thailand. – 2012. – № 40. – Р. 530–536.

Johannessen, J.-A. The future of value creation and innovations: Aspects of a theory of value creation and innovation in a global knowledge economy [Text] / J.-A. Johannessen, B. Olsen // International Journal of Information Management. – 2010. – №30. – Р. 502–511.

Laranja, M. Policies for science, technology and innovation: Translating ratio-nales into regional policies in a multi-level setting [Text] / M. Laranja, E. Uyarra, K.Flanagan // Research Policy. – Elsevier. – 2008. – № 37. – Р. 823–835.

Luo, Y. A. Coopetition perspective of global competition [Text] / Y. A. Luo // Journal of World Business. – 2007. – № 42 (2). – Р. 129–144.

Manning, S. From blind spots to hotspots: How knowledge services clusters develop and attract foreign investment [Text] / S. Manning, J. E. Ricart, M. S. R. Rique, A. Y. Lewin // Journal of International Management. – 2010. – № 16. – Р. 369–382.

Nonaka, I. A dynamic theory of organizational knowledge creation [Text] / I. Nonaka // Organization science, Feb. – 1994. – Vol. 5. – № 1. – P. 14–37.

OECD research (2014), "Education at a Glance 2014: OECD Indicators", OECD Publishing [Electronic resourсe]. – Access mode: http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf. – Title from the screen.

Polanyi, M. The Tacit Dimension [Text] / M. Polanyi // University of Chicago Pres. – 1967/2009. – 108 p.

Shapiro, C. Information rules: A strategic guide to the network economy [Text] / C. Shapiro, H.Varian. – Boston : Harvard Business School Press,1999. – 368 р.

Teece, D. Profiting from technological innovation: implications for integration, collaboration, licensing, and public policy [Text] / D. Teece // Research Policy. – 1986. – P. 285–305.

The Creative Economy Report. UNCTAD 2010. United Nations Conference on Trade and Development. – 2010 [Electronic resourсe]. – Access mode: http://unctad.org. – Title from the screen.

Times Higher Education World University Rankings 2014-2015 [Electronic resourсe]. – Access mode: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking. – Title from the screen.

Wang, C.-T. Competitive strategies for Taiwan’s semiconductor industry in a new world economy [Text] / C.-T. Wang, C.-S. Chiu // Technology in Society. – 2014. – № 36. – P. 60–73.

Wiig, K. M. Comprehensive knowledge management. [Electronic resourсe]. Knowledge Research Institute Working Paper. – 1999. – № 4. – Access mode: http://www.krii.com/downloads/ comprehensive_km.pdf. – Title from the screen.

WIPO statistical data [Electronic resourсe]. – Access mode: http://www.wipo.int/ export/sites/www/ipstats/en/wipi/2014/pdf/wipi_2014_key_figures.pdf. – Title from the screen.

World Development Indicators. GDP (current US$). The World Bank Group [Electronic resourсe]. – Access mode: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP. MKTP.CD. – Title from the screen.

Youtie, J. Building an innovation hub: A case study of the transformation of university roles in regional technological and economic development [Text] / J. Youtie, P. Shapira // Research Policy. – Elsevier. – 2008. – № 37. – P. 1188–1204.

Опубліковано
2015-01-28