Економетричне моделювання дефініції ролі телекомунікаційної галузі на світовому та національному рівнях

  • S. A. Gaponenko Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Ключові слова: телекомунікаційна галузь, національна економіка, світова економіка, економетричне моделювання, регресійна модель

Анотація

Методами економетричного моделювання проведено дослідження впливу ВВП за ПКС на розвиток телекомунікаційної галузі на світовому рівні та на рівні національних економік США, Китаю та України. Виявлено певні відмінності ролі телекомунікаційної галузі у формуванні світової та національної економік, залежно від рівня розвитку. 

Посилання

Апалькова, В. В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України [Текст] / В. В. Апалькова // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Менеджмент інновацій. – 2015. – № 4. – С. 9 – 18.

Gaponenko, S. A. Development and innovation potential of the telecommunications sphere in Ukrainе [Текст] / C. О. Гапоненко // Там само. – 2015. – № 5. – С. 3 – 10.

Итоги исследования рынка телекоммуникационных услуг B2C, B2B и B2G [Электр. ресурс]. – Режим доступа: http://www.telecomsite.ru/news/ publications/781/. – Загл. с экрана.

Мешко, Н. П. Перспективи розвитку сфери ІТ як провідної інноваційної галузі України [Текст] / Н. П. Мешко, М. К. Костюченко // Вісн. Дніпропетр. Сер.: Менеджмент інновацій. – 2015. – № 4. – С. 71 – 77.

Мировая экономика и международный бизнес [Текст]: учебник / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. В. В. Полякова, д-ра экон. наук, проф. Р. К. Щенина. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2008. – 688 с.

Піскунова, О. В. Моделювання розвитку страхового ринку в Україні [Текст]: монографія / О.В. Піскунова, О. А. Рядно. – Дніпропетровск: ДДФА, 2012. – 273 с.

Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпоративний аспекти [Текст]: монографія / за ред. Н. П. Мешко. – Донецьк: Юго-Восток, 2012. – 472 с.

Рибальченко, Л. В. Фактори економічного розвитку України [Текст] / Л. В.Рибальченко // Вісн. ДДФА. – 2013. – №1(29). – С. 174 – 179.

The Concept of a ‘Digital Economy’ [Electronic resource]. – Access mode: http://odec.org.uk/the-concept-of-a-digital-economy/. – Title from the screen.

Опубліковано
2016-01-28