МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Ключові слова: маркетингові комунікації, інноваційні комунікаційні складові, міжнародні логістичні системи, детермінантні характеристики, взаємозв’язок.

Анотація

Стаття присвячена удосконаленню теоретико-методичних засад визначення маркетингових комунікаційних складових функціонування міжнародних логістичних систем. Розроблено детермінантні характеристики елементів міжнародної логістичної системи, що базуються на визначенні сутнісної економічної відповідності елементів міжнародної логістичної системи, детермінантних характеристик цих елементів та особливостей функціонування системи в умовах глобальної маркетингової взаємодії. Запропоноване авторське трактування міжнародної логістичної системи. Розширено послідовність інноваційного логістичного забезпечення міжнародної комунікаційної взаємодії партнерських високотехнологічних підприємств, що відображає функціонування інтерактивної глобальної логістичної системи, що дозволяє запропонувати поняття глобальної логістичної інноватики.

Посилання

Airbus Company. online Available at: http://www.airbusgroup.com/int/en.html.

Ivanov, I.V., Baranov, V.V., Lisak, G.I., Kirsanov, O.V. (2003). Vyisokotehnologicheskie predpriyatiya v epohu globalizatsii [The High-tech Enterprises During a Globalization Era] Alpina Pablisher, Moskow (in Russian).

Kasian, S. Y. (2016). Logistics of Recycling and the Procedure of Marketing Communication Explanation of Energy Saving with the Use of Alternative Energy Sources Bulletin of the National University „Lviv Polytechnic”, Series: Logistics: Collection of Scientific Works. Publishing House of Lviv Polytechnic, Lviv, 848, 175–185.

Kasian, S. Y. (2017). Vzaiemodiia e-lohistyky ta marketynhovykh komunikatsii vysokotekhnolohichnykh pidpryiemstv u ploshchyni dystrybutsii tsinnostei do spozhyvachiv [Interaction of E-Logistics and Marketing Communications of the High-Tech Enterprises in the Plane of Values Distribution to Consumers] Bulletin of the National University „Lviv Polytechnic”, Series: Logistics: Collection of Scientific Works. Publishing House of Lviv Polytechnic, Lviv. 863, 68–76 (in Ukrainian).

Koev, S. (2017). Komunikacionni barieri i efektivnoto im preodoljavane pri biznes komunikaciite v organizacijata [Communication Barriers and it Effective Breaching at Business Communications in the Organizations]. Naukovyj ekonomichnyj zhurnal Ekonomika i finansy, 11, 79–87 (in Bulgarian).

Krykavskyy, E. V., Chornopyska, N.V. (2012). Lohistychni systemy [Logistics System]. Lviv (in Ukrainian).

Meshko, N. P. (2015). Kontseptsiia vysokotekhnolohichnoho rozvytku ekonomiky. Suchasna Ukraina v hlobalnomu seredovyshchi: stratehichni oriientyry ekonomichnoho rozvytku. [Concept of High-tech Economy Development. Modern Ukraine in the Global Environment: Strategic Reference Points of Economic Development]. Stukalo N., Meshko N., Tymoshenko L., Lytvyn M. аnd others. Monograph. Innovation, Dnipro (in Ukrainian).

Minekonomrozvytku stvoriuie tsentry pidtrymky tekhnolohii i innovatsii (2018). [The Ministry of Economic Development Creates the Centers of Technologies and Innovations Support]. online Available at: https://www.segodnya.ua/economics/enews/minekonomrazvitiya-sozdaet-centry-podderzhki-tehnologiy-i-innovaciy-1106566.html. (in Ukrainian).

Oklander, M. A., Oklander, T. O., Yashkina, O. I. (2018). Tendentsii marketynhovykh doslidzhen: onlain paneli ta onlain spilnoty [Tendencies of market researches: the panel online and community online]. Marketing and management of innovations, 1,  118–129. DOI: 10.21272/mmi.2018.1-08. [online]Available at: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2018_1_118_129.pdf. (in Ukrainian).

Porter, Е., Michal (2005). Konkurentna stratehiia. Metodyka analizu haluzei i konkurentiv [Competitive Strategy. Technique of the Branches and Competitors Analysis]. Translation from English. Alpina Biznes Buks, Moskow (in Russian).

Sagajdak, M.P., Ishchenko, M.I., Helevachuk, Z.J. (2013). Efektyvnist vykorystannia marketynhovykh stratehii promyslovymy pidpryiemstvamy [Efficiency of Use Marketing Strategy by the Industrial Enterprises] Investments: Practice and Experience, 18,  64–68 (in Ukrainian).

Shevtsiv, L. Y. (2017). Stratehichne lohistychne upravlinnia diialnistiu mashynobudivnykh pidpryiemstv v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv [Strategic Logistic Management of Activity of Machine-Building Enterprises in the Eurointegration Processes Conditions].Visn. Dnipropetr. Univer. Ser. Svitove Gospodarstvo i Mizhnarodni Ekonomichni Vidnosy`ny`, Vol. 25. Issue 9,  118–136 //doi.org/10.15421/181710 (in Ukrainian).

Vasylevsky, M., Krykavskyy, E., Patora R. (2001). Informatsiia ta kadry v lohistychnykh systemakh [Information and Staff in Logistics Systems]. National University “Lviv Polytechnic”, Lviv (in Ukrainian).

Zozuliov, O., Grygorash, M. (2010). Korporatyvnyi brend: sutnist ta osoblyvosti [Corporate Brand: Essence and Features]. Marketing in Ukraine, 2, 36–42 (in Ukrainian).
Опубліковано
2019-03-11